Vo?avé a chutné hodiny francúzštiny

Do projektu "Individuálna mobilita žiakov" v rámci európskeho programu Comenius sa naša škola zapája už druhý školský rok.

V rámci tohto európskeho projektu sme umožnili 28 žiakom vycestova? v šiestich turnusoch na tri mesiace do Francúzska. Prvoradými cie?mi ich pobytu je zdokonali? sa vo francúzskom jazyku, spozna? kultúru a spôsob života tohto šarmantného národa a zaži? "na vlastnej koži" iný školský systém. Študenti chodia 3 mesiace do francúzskej partnerskej školy v meste Châteauroux, kde sa naplno zú?ast?ujú vyu?ovania, študujú, píšu písomky, vytvárajú projekty..... a popritom samozrejme spoznávajú krajinu a jej kultúru, nadväzujú nové kontakty. Okrem jazykovej a kultúrnej stránky treba vyzdvihnú? i prínos z h?adiska rozvoja osobnosti žiakov. Vä?šina z nich odchádzala s malou duši?kou, plní obáv, nesamostatní. Po troch mesiacoch sa nám vracajú vyzretí mladí ?udia, ktorí sa ur?ite vo svete nestratia, sebavedomí, schopní postara? sa sami o seba. Jednou z dôležitých informácií pre rodi?ov je, že tento trojmesa?ný pobyt vôbec neza?aží rodinný rozpo?et. Ide totiž o grantový program, v rámci ktorého je žiakovi všetko hradené. Okrem iných povinností má každý študent po?as svojho pobytu tému, ktorú musí spracova? vo forme prezentácie a následne po návrate tento projekt predstaví žiakom na hodinách francúzštiny. Kreatívnejšie študentky to využili i na prezentovanie svojej kulinárskej šikovnosti a pripravili ochutnávku francúzskych špecialít, z ktorých niektoré vlastnoru?ne pripravili. Všetkým prítomným jedlá chutili a asi by nebol nik proti, keby podobné hodiny francúzštiny boli i ?astejšie., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok