2% z dane

Ob?ianske združenie PRO GYMNASIO

Vážení priaznivci Gymnázia v Ružomberku,

dovo?ujem si Vás opä? po roku poprosi? v mene Ob?ianskeho združenia PRO GYMNASIO o venovanie 2% z Vašej dane. Jedným z cie?ov Ob?ianskeho združenia je finan?ná podpora školy v záujme jej ?alšieho rozvoja aj v sú?asnej ekonomickej situácii školstva ako celku na Slovensku. V roku 2011 sa podarilo vybra? dovedna 5 439,65 eúr . Táto suma bola použitá na výmenu starého školského nábytku za nový v ?alších triedach, na nákup multifunk?ných po?íta?ových zariadení a ich príslušenstva a na zakúpenie nového kopírovacieho stroja.
Verím, že v?aka Vášmu pochopeniu a pomoci budeme môc? aj
v budúcich rokoch pokra?ova? v aktivitách podporujúcich rozvoj Gymnázia v Ružomberku.
Darovacie tla?ivo aj s predtla?enými identifika?nými údajmi Ob?ianskeho združenia nájdete v prílohe, alebo si ho môžete prevzia?
v kancelárii školy.
Za ochotu pomôc? a za ?as strávený administráciou darovania vopred úprimne ?akujem.

Za Ob?ianske združenie PRO GYMNASIO a Gymnázium v Ružomberku: RNDr. Miroslav Nociar

Tla?ivo na stiahnutie


, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok