Štrajk zamestnancov

Gymnázia v Ružomberku

Vzh?adom na skuto?nos?, že u?itelia Gymnázia v Ružomberku sa rozhodli zapoji? sa do štrajku zamestnancov školstva Vám oznamujeme, že v prípade, že štrajk nebude centrálne zrušený, vyu?ovanie sa od pondelka 26.11.2012 neuskuto?ní. Predpokladané ukon?enie štrajku je v piatok 30.11.2012.
V prípade, že by bol štrajk ukon?ený skôr ako v piatok 30.11. oznámime Vám túto skuto?nos? na internetovej stránke školy a písomnou formou na vchodových dverách školy.
Stravovanie v školskej jedálni je aj v prípade štrajku zabezpe?ené.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riadite? školy

, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok