Beseda "Za zdravie žien"D?a 27.09.2012 sa uskuto?nila beseda s medikmi z Jesseniovej lekárskej fakulty z Martina pod názvom: " Za zdravie žien." Na tejto besede sa zú?astnili len diev?atá, ktoré majú záujem študova? biológiu.
Medici nás oboznámili s chorobami, ktoré každoro?ne postihujú ve?ké percento žien, oboznámili nás s prevenciou vo?i chorobám ako aj s ich lie?ením. Touto besedou sa snažili popísa? mladým diev?atám priebeh gynekologického vyšetrenia a hlavne chceli poukáza? na jeho dôležitos?., vigova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok