Odovzdávanie diplomov DELF

14. septembra 2012

D?a 14. septembra 2012 sa v priestoroch nášho gymnázia uskuto?nilo slávnostné odovzdávanie diplomov DELF (medzinárodne uznávaný diplom z francúzskeho jazyka). Diplomy odovzdal riadite? školy RNDr. Miroslav Nociar.
Už nieko?ko rokov sa žiaci našej školy úspešne zú?ast?ujú skúšok DELF na rôznych úrovniach jazykových zru?ností. V tomto roku sa za?iatkom júna skúšok DELF zú?astnilo 34 žiakov, z toho 9 žiakov úrovne A1, 10 žiakov úrovne A2 a 15 žiakov úrovne B1, ?o zodpovedá maturitnej úrovne jazykových znalostí z druhého cudzieho jazyka.
Všetkým držite?om diplomov srde?ne gratulujeme a želáme ?alšie úspechy pri štúdiu francúzskeho jazyka!, j.krskova@gmail
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok