Letná škola chemikov

FCHPT v Bratislave

V prvý prázdninový týžde? sa študentky Nikola Rázgová z oktávy a Lucia La?ná zo 4.B zú?astnili Letnej školy chemikov, ktorú každoro?ne poriada fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v Bratislave. Je to momentálne najlepšia technická fakulta na Slovensku.
Podujatie je bezplatné za odmenu, za výborný prospech a záujem o prírodné vedy. Môžu sa ho zú?astni? záujemcovia o štúdium na FCHPT, ale aj ?alších škôl, kde sa vyu?uje chémia.
Študenti sa zú?ast?ujú prednášok, cvi?ení a vypracovávajú projekty na rôzne témy. Naše študentky boli v družstvách, ktoré zví?azili v istých oblastiach a získali hodnotné vecné ceny - napr. notebook a USB k?ú?e - za ?o im srde?ne blahoželáme.
Tretiakom a septime sa dáva na známos?, že aj pre nich sa toto podujatie uskuto?ní, šancu majú najlepší., e.ciljakova@centrum.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok