Francúzske štátne vyznamenanie

Rytiersky rád Palmes Académiques našej u?ite?ke

18. septembra sa uskuto?nila slávnos?, na ktorej ve?vyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Jean - Marie Bruno odovzdal vysoké francúzske štátne vyznamenanie Rytiersky rád Palmes Académiques našej u?ite?ke, PaedDr. Jarmile Scheerovej. Vyznamenanie je bolo udelené za dlhoro?ný prínos v h?adaní nových foriem vyu?ovania francúzskeho jazyka a za rozvoj francúzskej kultúry na Slovensku. Na slávnosti sa zú?astnil aj primátor mesta Ružomberka Ján Pavlík, ktorý pani profesorke odovzdal Cenu primátora mesta. Úprimne blahoželáme a ?akujeme za mimoriadnu reprezentáciu nášho gymnázia.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riadite? školy, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok