Ví?azkou medzinárodnej literárnej sú?aže je Iveta Matajová z kvintyFotogaléria

Výnimo?ný úspech dosiahla žia?ka kvinty Iveta Matajová, ktorá zví?azila v medzinárodnej literárnej sú?aži pod názvom Tvoríme vlastnú knihu. Vyhlasovate?om 13. ro?níka tejto medzinárodnej sú?aže bola Ksiaznica Beskidzka v Bielsko-Bialej v spolupráci s M?stskou knihovnou ve Frýdku-Místku a Krajskou knižnicou v Žiline. Tému Dmuchawce, latawce, wiatr ( Púpavy, šarkany, vietor ) mali sú?ažiaci z troch krajín spracova? ako ekologickú bájku s vlastnými ilustráciami, viazaním, obalom a samozrejme originálnym textom. Najlepšie práce boli následne vyhodnotené v národných kolách a postúpili do medzinárodného kola, ktoré sa uskuto?nilo 28. mája 2012 v Bielsko- Bialej v Po?skej republike. Ivetina práca spomedzi ú?astníkov troch krajín zaujala porotu najviac a vo svojej kategórii získala zaslúžené prvenstvo, ?o je naozaj ve?ký úspech. GRATULUJEME.

Mgr.Daniela Kudli?ková, dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok