Výsledky prijímacieho konania do štvorro?nej formy štúdia v Gymnáziu v Ružomberku

pre školský rok 2012 - 2013

Kliknite: Výsledky prijímacieho konania

V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do štvorro?nej formy štúdia v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2012 - 2013. Uchádza?i sú zoradení pod?a poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Ozna?enie uchádza?ov je kódom, ktorý je uvedený v rozhodnutí riadite?a školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium. Podmienkou prijatia na štúdium je ú?as? na zápise, ktorý sa uskuto?ní 24.mája 2012 od 8,00 do 16,00 hod. v kancelárii Gymnázia v Ružomberku, Š. Moyzesa 21. Zákonný zástupca uchádza?a je povinný predloži? na zápise zápisný lístok, ktorý mu vydá základná škola.
Zákonní zástupcovia uchádza?ov, ktorí dostali rozhodnutie o neprijatí a záujem o štúdium v Gymnáziu v Ružomberku trvá (ich poradie pod kódovými ?íslami je od poradia ?.61 po ?. 102), sa môžu vo?i rozhodnutiu odvola? v termíne uvedenom v rozhodnutí. Vzh?adom na to, že nie všetci prijatí uchádza?i sa na štúdium zapíšu, pravdepodobnos? zmeny rozhodnutia a prijatie žiaka sú ve?mi pravdepodobné. Ako už bolo uvedené, podmienkou ?alšieho konania je písomné odvolanie zákonného zástupcu uchádza?a v stanovenom termíne. Do odvolania prosíme uvies? aj telefonický kontakt na zákonného zástupcu uchádza?a o štúdium.

Uchádza?i, ktorí nesplnili podmienku prijatia na štúdium (minimálny po?et bodov na prijímacej skúške z MAT alebo SJL 10), alebo sa na prijímaciu skúšku nedostavili na štúdium nemôžu by? prijatí.

                                                                               RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                        riadite? školy

, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok