2 % z dane

PRO GYMNASIO

Vážení rodi?ia a priatelia Gymnázia v Ružomberku,
dovo?ujem si Vás poprosi? v mene Ob?ianskeho združenia PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Ob?ianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom zlepši? materiálne vybavenie školy a prispie? tak k skvalitneniu nášho hlavného poslania, ktorým nemôže by? ni? iné ako špi?kové výsledky školy vo všetkých oblastiach jej ?innosti.Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ?akujem.

Darcovia, ktorí sami podávajú da?ové priznanie vo svojom tla?ive vypíšu údaje týkajúce sa ob?ianskeho združenia PRO GYMNASIO pod?a priloženého tla?iva. Darcovia, za ktorých podáva da?ové priznanie zamestnávate?, priložia k vyplnenému tla?ivu potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej ?innosti, ktoré im vystaví zamestnávate?.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riadite? školy

Tla?ivo na stiahnutie


, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok