Zenit v programovaní 2011

školské kolo našich najlepších programátorov

    V pondelok 14.11.2011 sa uskuto?nilo školské kolo sú?aže v programovaní ZENIT 2011, ktorého sa zú?astnili naši najlepší programátori. Výsledky kategórie A (3.-4. ro?ník, septima-oktáva) sú nasledovné:

body percenta

1. 561 69.00%    Michal Bábel    4.A
2. 507 62.36%    Mikuš Dávid    Septima
3. 116 14.27%    Šípoš Tomáš    Oktáva
4. 113 13.90%    Janiga Filip     Oktáva

    Výber sú?ažiacich a po?et pozvaných do krajského kola ur?ia krajské hodnotiace komisie na základe zhodnotenia zaslaných riešení zo školského kola.
    Študenti s najlepším bodovým ohodnotením náro?nej úlohy, na ktorej pracovali 3 h 30 min., budú tak pozvaní do krajského kola sú?aže, ktoré sa uskuto?ní 1.12. 2012 v Školskom výpo?tovom stredisku v Liptovskom Mikuláši. Všetkým zú?astneným sú?ažiacim ?akujeme za usilovnos? v školskom kole sú?aže a držíme palce v ?alšom kole sú?aže.

h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok