2.A v Spišskej Novej Vsi

Pä? dní strávili žiaci 2.A triedy v meste na východe Slovenska

Cie? triednej profesorky Mgr.Janky Fri?ovej - spoji? koncoro?ný výlet s plaveckým výcvikom - sa vydaril. Plán bol rozdelený na praktickú, teoretickú a kultúrno-spolo?enskú ?as?.
V prostredí hotela Preveza, ktorého sú?as?ou je aj krytá plaváre?, trávili žiaci posledné dni školského roka, a to od soboty 25.6. do stredy 29.6.2011. V 25-metrovom bazéne s h?bkou vody v najnižšom bode 120 cm pokra?ujúcou až do h?bky 380 cm sa žiaci zdokona?ovali v plaveckej technike. Sú?as?ou komplexu krytej plavárne je aj parná sauna, ktorá bola v prestávkach výcviku plne využitá.
Ubytovanie bolo na úrovni a kuchy?a hotela pripravila pestrý jedálny lístok, za ?o si ur?ite zaslúži pochvalu.
Z ?alších aktivít, ktorými bol pobyt obohatený, zaujali:
* Fitness centrum - patrí k hotelu, je kvalitne a bohato vybavené, jeho vedúcim je majster sveta v kulturistike Milan Rolinec. Zacvi?i? si po plávaní bolo pre všetkých pozitívnym prínosom.
* Kolkáre? - žiaci rozdelení do šiestich družstiev si zahrali klasické kolky. Ich súperkou sa na chví?u stala aj majsterka sveta na sú?aži 4-?lenných družstiev dorastencov v kolkoch v Sarajeve 2011 Dana Klubertová.
* Spišský hrad - táto pamiatka svetového dedi?stva UNESCO priniesla pri peknom slne?nom po?así ve?a zaujímavých zážitkov. Atraktívne boli aj rôzne ukážky súbojov. Sú?as?ou jedného z predstavení sa stala žia?ka tejto triedy Denisa Šušová a jej úspech bol zaru?ený.
* ZOO - neve?ká zoologická záhrada má asi 215 zvierat. Pochopite?ne najviac zaujali opice, a ke?že bolo pekné po?asie, osviežila aj dobrá zmrzlina priamo v areáli.
* ZIO BAR - ve?erná diskotéka v exkluzívnych priestoroch, kde sa naskytá možnos? zábavy pre rôzne vekové skupiny, bola príjemným osviežením pobytu a zanechala úžasný zážitok.

Kliknite: Fotoalbum, mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok