Atómová elektráre? v Mochovciach

?istý a bezpe?ný zdroj energie - exkurzia tried 3.A a 3.B

10. mája 2011 Krúžok priate?ov fyziky pod vedením prof. Ridošku a Pol?ina zorganizovali pre študentov 3.A a 3.B triedy tradi?nú exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach.
Exkurzie sa zú?astnilo 46 študentov s cie?om bezprostredného oboznámenia sa s ?innos?ou jadrovej elektrárne, jej bezpe?nostnými systémami, vplyvom na životné prostredie a predovšetkým s jej energetickým významom pre ekonomiku SR.
Pútavá prednáška Bc. Herca, multimediálne prezentácie, film a beseda s pracovní?kou firmy zaoberajúcej sa usklad?ovaním a likvidáciou rádioaktívneho odpadu rozšírilo a objektivizovalo poznatky študentov o atómovej energii z vyu?ovacích hodín fyziky.
Spolu s príjemnou relaxáciou v oddychovej zóne Banskej Bystrice po spiato?nej ceste sme príjemne zav?šili krásny slne?ný de?.


Fotoalbum - foto na stiahnutie vo vyššej kvaliteh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok