Matematická olympiáda a Pytagoriáda 2011

Výrazné úspechy našich študentov prímy, tercie a kvarty v okresnom kole Matematickej olympiády a Pytagoriády

Študenti prímy, tercie a kvarty si mohli zmera? sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok. Ve?mi nás teší úspech, ktorý dosiahli naši najlepší:

Matúš Žilinec ( tercia) - 1. miesto v okresnom kole v kategórii Z7
Daniel Backov ( tercia) - 2. miesto v okresnom kole v kategórii Z7
Iveta Matajová ( kvarta) - 2. miesto v okresnom kole v kategórii Z9 a postúpila do krajského kola
Kristína Sochá?ová ( kvarta) - 3.miesto v okresnom kole v kategórii Z9
Študenti prímy a tercie sa úspešne zú?astnili okresného kola matematickej sú?aže Pytagoriáda.
Najskôr prebehlo školské kolo, z ktorého postúpili do okresného kola len úspešní riešitelia. Okresné kolo sa uskuto?nilo 6.4.2011 v Kultúrnom dome, kde vo všetkých kategóriách sú?ažilo 250 žiakov. O to je cennejšie umiestnenie našich najlepších:
v kategórii P8
Daniel Backov ( tercia) - 1.miesto v okresnom kole
v kategórii P6
Dávid Sálus ( príma )- 3.miesto v okresnom kole
Úspešným riešite?om gratulujeme a prajeme im, aby aj v budúcom školskom roku úspešne reprezentovali školu., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok