Výsledky prijímacieho konania do osemro?nej formy štúdia v Gymnáziu v Ružomberku

pre školský rok 2011/2012

Kliknite: Výsledky prijímacieho konania

V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do osemro?nej formy štúdia v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2011 - 2012. Uchádza?i sú zoradení pod?a poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Ozna?enie uchádza?ov je kódom, ktorý je uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky.
Podmienkou prijatia na štúdium je ú?as? na zápise, ktorý sa uskuto?ní 20. mája od 8,00 do 16,00 v kancelárii Gymnázia v Ružomberku, Š. Moyzesa 21.
Zákonní zástupcovia uchádza?ov, ktorí dostali rozhodnutie o neprijatí a záujem o štúdium v Gymnáziu v Ružomberku trvá (ich poradie pod kódovými ?íslami je pod ?iarou), sa môžu vo?i rozhodnutiu odvola? v termíne uvedenom v rozhodnutí. Vzh?adom na to, že nie všetci prijatí uchádza?i sa na štúdium zapíšu, možnosti zmeny rozhodnutia a prijatie žiaka sú ve?mi pravdepodobné. Ako už bolo uvedené, podmienkou ?alšieho konania je písomné odvolanie zákonného zástupcu uchádza?a v stanovenom termíne. Do odvolania prosíme uvies? aj telefonický kontakt na zákonného zástupcu uchádza?a o štúdium.

                                                                               RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                        riadite? školy

RNDr.Miroslav Nociar, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok