Zasiahni

Zasiahni - Ta affaere - ...

Jedno slovo, ktoré spojilo študentov stredných škôl štyroch krajín, Slovenska, Nórska, Litvy a Ukrajiny, aby spolo?ne poukázali na potrebu riešenia ekologických otázok vo svojej krajine. Táto akcia sa zrodila na základe teoretických ideí z 1.medzinárodnej konferencie "Bjornson 2010" a prebiehala vo všetkých 4 krajinách v d?och 12.4. a 14.4.2011. V našom meste sa táto akcia uskuto?nila v utorok - 12.4. pred kultúrnym domom. Jej cie?om bolo oboznámi? ?udí s možnými riešeniami otázky hromadenia odpadu. Študenti nášho gymnázia na dve hodiny vystavili koláž a vrecia odpadu vyzbieraného na škole po?as jediného d?a a v hodinách od 1300 do 1500 rozdávali informa?né letáky zahr?ujúce štatistické údaje o množstve vyprodukovaného odpadu vo všetkých zapojených krajinách. Poskytovali informácie o množstve celkového odpadu na Slovensku za posledných 8 rokov, no predovšetkým vyzývali ?udí k aktivite. Študenti taktiež informovali o možnostiach ako minimalizova?, znovu používa? a recyklova? odpad. Vä?šinou sa stretli s pozitívnym ohlasom, ?o dokazuje, že ?udom osud životného prostredia nie je ?ahostajný a sú ochotní nie?o nové sa dozvedie? ,možno zmeni? niektoré zo svojich zvykov. Niekedy sú to práve mali?kosti, ktoré najviac zavážia. Ako hovorí Bjornson : "Dobré skutky spasia svet!" A preto nezabudnite, že ak pomôžete mestu, pomôžete aj sebe., lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok