2 % z dane

PRO GYMNASIO

Vážení rodi?ia a priatelia Gymnázia v Ružomberku, dovo?ujem si Vás poprosi? v mene Ob?ianskeho združenia PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch ob?ianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom zlepši? materiálne vybavenie školy a prispie? tak k skvalitneniu nášho hlavného poslania, ktorým nemôže by? ni? iné ako špi?kové výsledky školy vo všetkých oblastiach jej ?innosti. Celková suma, ktorú ste nám darovali za rok 2009 je 6 218 eur na ú?te ob?ianskeho združenia. Prostriedky neboli dodnes ?erpané, plánujeme ich združi? s prostriedkami darovanými za rok 2010 a spolo?ne využi? prednostne na revitalizáciu vonkajšieho priestoru školy v záujme vytvorenia estetického a funk?ného priestoru na aktívny pohyb našich žiakov - Vašich detí. Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ?akujem.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                  riadite? školy

Tla?ivo na stiahnutie


, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok