GYM FIT

D?a 24. novembra 2010 sa konal na štátnom gymnáziu v Ružomberku seminár pre u?ite?ov materských a základných škôl pod názvom " Bu? fit s gymnastikou"

Prvým z projektov Národnej kampane je projekt GYM FIT zameraný pre deti materských a základných škôl. Je to súbor aktivít, ktorý zah??a vzdelávanie u?ite?ov a trénerov, tvorbu metodických a didaktických pomôcok, ktoré prispievajú k rozvoju základných pohybových schopností a zru?ností prostredníctvom gymnastických cvi?ení. Cie?ovými skupinami projektu sú nielen deti a mládež, ale aj u?itelia, tréneri a pedagógovia. Práve pre všetkých, ktorí hodiny pohybovej a telesnej výchovy detí vedú, sme pripravili v poradí už druhý seminár, ktorý im pomôže v h?adaní nových metód a foriem pri práci.

Seminár otvoril riadite? školy RNDr. Miroslav Nociar , privítal ú?astníkov seminára a vyjadril presved?enie, že novými zábavnejšími formami a novým prístupom sa gymnastika stane ob?úbenou formou športovej výchovy . Seminár bol zorganizovaný pod záštitou SGF v spolupráci s odborom školstva v Ružomberku , štátnym Gymnáziom a Odborom RTVŠ Akcent M. Prvú ?as? seminára viedla Mgr. Janka Fri?ová a bola zameraná na správne prevedenie testovania a tvorbu pohybových zostáv. V druhej ?asti sa pani Emília Fialová z Bratislavy vo svojej prednáške zamerala na hudobno-pohybové vz?ahy a rytmicko-pohybovú výchovu. Seminár sa zú?astneným ve?mi pá?il a jeho výsledok - vytvorené pohybové skladby si bude môc? verejnos? pozrie? na celoslovenskom gymnastickom dni, ktorý sa bude kona? pod záštitou SGF v Ružomberku d?a 30. mája 2011.

Informa?ná publikácia BU? FIT s gymnastikou a testy GYM FIT je úvodnou publikáciu Národnej kampane Slovenskej gymnastickej federácie BU? FIT s gymnastikou a túto publikáciu dostane každá zo zú?astnených škôl.

Fotoalbum, fricova.janka@pobox.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok