Akadémia&Vapac 5.-7. 10. 2010

Najvä?ší ve?trh vzdelávania pre študentov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike

Od roku 1997 sa každoro?ne v októbri uskuto??uje najvä?ší študentský ve?trh v Slovenskej republike pod názvom AKADÉMIA a VAPAC. Cie?ovou skupinou, pre ktorú je ve?trh ur?ený, sú študenti a absolventi stredných a vysokých škôl. Ve?trh AKADÉMIA-VAPAC po?as svojej existencie získal medzi študentmi ve?kú popularitu, ?oho dôkazom je každoro?ná návštevnos? viac ako 10 000 študentov z celého Slovenska.


6. októbra na ve?trh vycestovali študenti štvrtého ro?níka a oktávy nášho gymnázia pod vedením RNDr. Igora Ridošku, RNDr. Daniela Pol?ina, CSc. a PhDr. Jána Bábela. 40 študentov získalo pomerne objektívny obraz o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v ?echách.

Fotoalbum


h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok