Beseda s ministrom vnútra Danielom Lipšicom

Minister vnútra SR Daniel Lipšic besedoval s maturantmi gymnázia na témy: trestné právo, korupcia, držanie zbraní, organizovaný zlo?in at?.

V piatok 8. 10. 2010 sa na Gymnáziu v Ružomberku uskuto?nila beseda s ministrom vnútra SR Danielom Lipšicom. Zú?astnili sa jej študenti štvrtých ro?níkov, ktorí idú maturova? z náuky o spolo?nosti. Predmetom diskusie boli viaceré témy, napr.: trestné právo, organizovaný zlo?in, držanie zbraní, korupcia at?. Spo?iatku ur?itá zdržanlivos? zo strany študentov sa postupne zmenila na ve?mi živú diskusiu plnú zaujímavých otázok a ešte zaujímavejších odpovedí. Študentov zaujímali i aktuálne problémy, napr. ve?mi živo reagovali na problémy nášho súdnictva, aktuálne kauzy. Pán minister im priblížil postup polície pri jednotlivých kauzách, proces získavania dôkazov at?. Beseda bola ve?mi živá a zárove? pomohla študentom zorientova? sa v danej problematike.
Autor: Mgr. Katarína Mo?áryová Foto: Mgr.Miroslav Krajník, krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok