KVARTA DVAKRÁT V AKCII

Žiaci kvarty si zdokona?ovali angli?tinu v Španielsku a Taliansku.

Koncom školského roka a za?iatkom prázdnin odcestovalo 10 žiakov kvarty na medzinárodny projekt Programu "Mládež v akcii" do Španielska (Rota), kde si tentokrát zdokona?ovali anglický jazyk. Spolo?ne s rovesníkmi z Islandu, Dánska a Španielska pracovali na téme životného prostredia. Okrem pracovných aktivít mali možnos? spozna? aj život v španielskej rodine, kde bol každy ú?astník pozvaný na obed. Jedine?ným zážitkom bola aj návšteva Gibraltaru - Zámorského územia Spojeného krá?ovstva. Nachádza sa tam jediná európska kolónia opíc, ktoré miestni obyvatelia ve?mi rozmaznávajú.

Približne v tom istom termíne sa ?a?ších 5 žiakov kvarty zú?astnilo rovnakej akcie v Taliansku (Ferrara). Podobne ako ich spolužiaci v Španielsku, i oni mali pracovný jazyk angli?tinu. Témou pobytu boli pouli?né pohybové aktivity, na ktorých sa zú?ast?ovali spolu s kamarátmi z Rumunska, Lotyšska, Dánska a Talianska. Medzi nezabudnute?né zážitky patril aj de? strávený pri mori alebo šplhanie po stromoch.
Najsmutnejším d?om bol posledný, rozlú?kový, ako povedal Jožko Šimko, jeden z ú?astníkov: "Posledný de? však bol najhorší. V priebehu 10 dní sme si nielen precvi?ovali angli?tinu, ale získali sme si aj nových priate?ov, s ktorými sme sa len ?ažko lú?ili. Projekt bol ve?mi vydarený a dúfam, že sa budem môc? nie?oho podobného ešte zú?astni?." Pre žiakov kvarty, ktorí sa vedia ve?mi dobre dohovori? po francúzsky, to bola prvá praktická skúška na overenie si angli?tiny. A dopadla nad o?akávanie.

Mládež v akcii - ROTA (Španielsko) - fotodokumentáciaMládež v akcii - FERRARA (Taliansko) - fotodokumentácia, scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok