Kvartáni nato?ili film vo francúzštine

D?a 22.júna sa výber žiakov kvarty zú?astnil celoslovenskej prehliadky filmov, zrealizovaných v rámci projektu " Ustálené slovné spojenia a frazeologizmy vo filme", ktorý vyhlásila Slovenská asociácia u?ite?ov francúzštiny a Ve?vyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku.

Študenti kvarty nieko?ko mesiacov pripravovali scenár a natá?ali pod?a neho vlastný film vo francúzskom jazyku s názvom "Mieux vaut tard que jamais..." ( Lepšie neskoro ako nokdy...) , ktorý spracováva ve?mi aktuálnu tému - pitná voda, jej význam a hlavne jej šetrenie. Vyvrcholením a zados?u?inením práce na filme bolo pozvanie na celoslovenskú prehliadku prihlásených filmov a slávnostného vyhodnotenia projektu, ktoré sa konalo na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre d?a 22. júna. Film o vode zožal ve?ký úspech, patril jednozna?ne k tým najkvalitnejším, ?i už obsahovo, alebo po stránke jazykovej. Samotná prezidentka Slovenskej asociácie u?ite?ov francúzštiny prejavila skuto?né uznanie nad vykonanou prácou a vysokou úrov?ou francúzštiny našich študentov. Dôležité je zdôrazni?, že ide o kvartánov - žiakov na úrovni základnej školy, ktorí mali skuto?ne ve?kú konkurenciu v podobe stredoškolákov., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok