Medzinárodné skúšky DELF

V d?och 9. a 10. júna 2010 sme na našej škole organizovali skúšky na získanie medzinárodného certifikátu vo francúzskom jazyku DELF v úrovniach A1 a A2.

Skúšok sa zú?astnilo 30 žiakov nášho gymnázia a 10 žiakov Gymnázia z Liptovského Mikuláša. Skúšky prebiehali v dvoch d?och pod?a jednotlivých úrovní, každá úrove? pozostávala zo 4 základných ?astí : Posluch s porozumením, ?ítanie s porozumením textu, písomný prejav a ústny prejav. Skúšobné komisie tvorili vyu?ujúci FJ s oprávnením skúšajúceho DELF-u a kolegy?a z Francúzska Alice Kleim.
Všetci zú?astnení študenti skúšky zložili a celkový výsledok nás môže ve?mi teši?, lebo priemerná úspešnos? našich žiakov na skúškach bola 85,5%. Všetkým zú?astneným gratulujeme!

, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok