De? u?ite?ov

oslávil náš pedagogický zbor 26.3. 2010

28.marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom u?ite?a národov Jana Amosa Komenského. Tento pedagóg sa svojou u?ite?skou ?innos?ou zaradil medzi významné osobnosti v dejinách. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ?u?om bez rozdielu rasy a sociálneho postavenia. Žiadal psychologickejší prístup k vyu?ovaniu i k žiakovi. Bol hlboko presved?ený o tom, že dobrá škola robí ?loveka lepším. V jeho ideách pokra?ujú s ve?kým úsilím u?itelia i dnes.

V piatok popoludní 26.3. i ?lenovia nášho pedagogického zboru oslávili De? u?ite?ov slávnostným posedením v príjemnej atmosfére. Nechýbali ani zástupcovia Rady rodi?ov a priatelia školy. Stretnutie pedagógov sa nieslo v duchu optimizmu do ?alšej výchovno-vzdelávacej práce a úsilia o dosahovanie kvalitných vzdelávacích výsledkov i v ?alšom období ?innosti školy.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok