Dávid Balázsik úspešným riešite?om celoštátneho kola CHO

Celoštátne kolo CHO v kategórii A sa uskuto?nilo 28.2. - 3.3.2010 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Dávid Balázsik, študent oktávy reprezentoval našu školu a ako jediný úspešný riešite? krajského kola aj žilinský kraj. V celoštátnom kole sa spomedzi 24 sú?ažiacich umiestnil ako úspešný riešite? na 14. mieste.
Srde?ne blahoželáme.
, e.ciljakova@centrum.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok