Popoludnie s fyzikou

alebo "Fyzikálna šou v živých experimentoch"

D?a 12. februára sme po roku opä? navštívili "Centrum popularizácie fyziky" na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.
Exkurzie sa zú?astnili triedy 2.A, 2.B, sexta a maturanti zo 4.A a 4.C triedy. Jedine?ný fyzikálny zážitok sprostredkovali našim študentom kolegovia PaedDr. Jozef Be?uška, PhD. a PaedDr. Ivan Šabo.
Fyziku už celé roky približujú prostredníctvom jednoduchej experimentálnej ?innosti, do ktorej sú aktéri aktívne vtiahnutí. Spojením projekcie s realizáciou experimentov s jednoduchými pomôckami záujemcom sprostredkovávajú základy vedeckej experimentálnej ?innosti na úrovni poznania žiakov základnej a strednej školy.
Našich 92 šudentov bolo ur?ite s týmto nevšedným fyzikálnym zážitkom plne spokojných a ?ažko sa im po 1,5 hodinovom "predstavení" s Centrom popularizácie fyziky lú?ilo.

Tomuto populárno-vzdelávaciemu podujatiu predchádzala dopolud?ajšia návšteva Slovenského komorného divadla v Martine s predstavením "Neznámy" od významného slovenského spisovate?a Júliusa Bar?a-Ivana.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok