BIELE PEKLO

alebo Mne sa to sta? nemôže

je názov hudobno-dramatického a tane?ného predstavenia, ktoré v réžii Dany Dinkovej uviedol súbor Štátnej opery v Banskej Bystrici. Scénické spracovanie problému drogovej závislosti re?ou hudby, tanca a slova si pozreli 28. januára 2010 študenti 3.A triedy spolu s nieko?kými študentmi tried 4.C, 3.C a 2.B triedy.

Príbeh "Bieleho pekla" rámcuje rozprávanie mladého ?loveka Martina, ktorý sedí vo vyšetrovacej cele. Martin je obvinený z úmyselného ublíženia na zdraví s následkom smrti. Práve tu rozmýš?a o svojom živote, osude, prehodnocuje svoj vz?ah k rodi?om, k priate?ke Eve, ku kamarátovi Tiborovi, k spolo?nosti, k sebe samému. Ústredným dejovým motívom je osobná spove? ?loveka, ktorý ?prešiel peklom? a ocitol sa na samom dne, jeho úvaha o tom, kam môže vies? drogová závislos? a ?i z tohto za?arovaného kruhu možno vystúpi?. Je to realita hlavného hrdinu, ktorý v zakliatí ?bieleho pekla? stráca zdravie, slobodu a ?udí, ktorých mal rád. Aktéri príbehu zárove? h?adajú vlastnú identitu, vyrovnávajú sa so svojou sexualitou, s homosexualitou a s otázkami svetskej spravodlivosti. Príbeh umoc?uje silná hudba Mozartovho Requiem v rockovej podobe, hudba Jimmyho Hendrixa a skupiny Doors a živá rocková kapela na pódiu. Bolo to vynikajúce predstavenie, ktoré zanechalo vo všetkých silný emotívny zážitok., mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok