Literárna exkurzia 3.A, 3.B a 3.C v Martine

V utorok 1. decembra 2009 sa tretie ro?níky zú?astnili literárnej exkurzie. Cie?om bolo navštívi? starú budovu, teraz múzeum Matice slovenskej v Martine.

Po krátkej prednáške a pod odborným vedením pracovní?ok MS si študenti mohli zopakova? to, ?o sa nau?ili na hodinách literatúry od obdobia národného obrodenia cez romantizmus až po literárnu modernu a rozšíri? si svoje vedomosti aj o nové poznatky, ktoré budú môc? využi? po?as maturitných skúšok. Zárove? si prezreli expozíciu zostavenú z literárnej tvorby a ?innosti významných osobností týchto literárnych období. V Slovenskom komornom divadle si pozreli divadelné predstavenie Cesta životom pod?a románu Ladislava Nádášiho - Jégého, predstavite?a 3. vlny slovenského literárneho realizmu. Bol to zaujímavo podaný nesentimentálny opis parazitického života predstavite?ov hornouhorskej džentry (= nižšej ma?arskej š?achty) od sklonku 19. storo?ia, cez atmosféru pred vojnou a po?as nej, až po vznik ?SR. Je to životná cesta Jozefa Svore?a, ktorý sa už od 12-tich rokov dal na cestu klamstiev a pretvarovania sa, a ktorý preto s maximálnou snahou poslušne slúži akémuko?vek režimu. Aktuálnos? hry o možnos? nahliadnutia do života ?udí predchádzajúcich storo?í cez pôsobivé obmie?anie scény len umocnilo ú?inok tejto skvele podanej hry v zastúpení takých hercov ako Heriban, Kožuch, Hor?ák, Gazdík, Geišberg, Jelušová, Nosálová a ?alších. Predstavenie trvalo 135 minút.,
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok