Zelená škola

Nový ?udia, nový projekt - po piatich rokoch je tu opä? Zelená škola.

Program Zelená škola je medzinárodný certifika?ný program, ktorý je sú?as?ou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools).
Hlavným cie?om programu je pomôc? školám nájs? cestu zmeny vedúcej k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spolo?nosti.
Proces Zelenej školy je holistický - celostný. Zah??a celú školu - žiakov, u?ite?ov, nepedagogických pracovníkov spolu s ?lenmi miestnej komunity - rodi?mi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami a firmami. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvára? spolo?né pochopenie pre spôsob fungovania školy, ale aj komunity, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie.
V programe Zelená škola sa uplat?uje praktický postup 7 krokov. Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si vybra? minimálne jednu z nasledujúcich tém: voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zele? a ochrana prírody.
7 krokov Zelenej školy zah??a:
1) Vytvorenie Kolégia Zelenej školy
2) Environmentálny audit školy
3) Environmentálny ak?ný plán školy
4) Monitoring a hodnotenie
5) Environmentálny Školský vzdelávací program
6) Informovanie a zapájanie širšej školskej komunity
7) Eko-kódex
Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje od roku 2005 a v školskom roku 2009/10 sa o získanie certifikátu uchádza 120 škôl. Celosvetovo je do programu Eco-Schools zapojených vyše 27 tisíc škôl zo 44 krajín 4 kontinentov. Na našej škole sme vytvorili Kolégium Zelenej školy, ktorého ?lenmi sú:
primátor mesta Ružomberok Ing. Michal Slaš?an
riadite? školy RNDr. Miroslav Nociar
zástupca riadite?a školy PhDr. Miroslav Druska
konzultant Zelenej školy Radoslav Pláni?ka
zástupca rodi?ov Miloš Kodrík
koordinátor profesorka školy Mgr. Blanka Bohá?ová
prevádzková pracovní?ka školy pani Bystri?anová
líder Zelenej školy Jakub Dobšinský
líder Zelenej školy Zuzana Straková
Michaela Fri?ová
Veronika Šípková
Martin Faga
Paula Hanulová
Zuzana Fri?ová
Eva Šimková
Barbora Vitálišová
Patrik Bauer
l

Jakub, dobsinsky.j@centrum.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok