Astrostop 2009

Veronika Némethová zo sekundy zví?azila

Astronomická vedomostná a trochu aj zábavná sú?až ur?ená pre deti druhého stup?a základných škôl a 1. - 4. ro?níka osemro?ných gymnázií, ?lenov astronomických a prírodovedných záujmových krúžkov, realizovaná prostredníctvom výpo?tovej a multimediálnej techniky. Úlohou sú?aže je preveri? vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, nau?i? ich individuálnemu presadeniu v konkuren?nej a sú?ažnej atmosfére. Sú?až má kvalitne spracovaný a stabilný scenár, ktorý sa už zásadne nemení. Na realizáciu viacerých sú?ažných kôl bol vyvinutý systém dia?kového ovládania po?íta?a pre každého sú?ažiaceho .Sú?ažiaci pomocou tla?idiel rieši rôzne úlohy, prihlasuje sa k odpovedi. V prvom sú?ažnom kole riešia sú?ažiaci kvíz. Otázky sú premietané pomocou dataprojektora na plochu, sú?ažiaci vyberá z viacerých možností správnu odpove?. V druhom sú?ažnom kole je dôležitá aj rýchlos? a pohotovos?. Sú?ažiacim je premietnutá animácia alebo fotografia nejakého astronomického úkazu alebo objektu. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpoveda?. V prípade nesprávnej odpovede dostáva sú?ažiaci mínusové body. Do semifinálového kola postupuje pä? sú?ažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najvä?ší po?et bodov. V tomto kole lúštia tajni?ku, ktorá skrýva nejaký astronomický výraz. Finálové kolo absolvujú dvaja najlepší sú?ažiaci. Toto kolo býva variabilné. Ví?azom sa stáva sú?ažiaci, ktorý ako prvý vyrieši kvíz, zamaskovaný obrázok, dopl?ova?ku alebo inú úlohu. D?a 25.11.2009 v priestoroch ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku sa konal XVI. ro?ník tejto sú?aže.
Veronika Némethová , žia?ka sekundy, v silnej konkurencii 26 sú?ažiacich zví?azila. Gratulujeme!, krajnikova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok