Úspech žiakov francúzskeho jazyka

Vo štvrtok 5. novembra 2009 odovzdal študentom nášho gymnázia riadite? školy RNDr. Miroslav Nociar medzinárodné diplomy DELF z francúzskeho jazyka ..

Už nieko?ko rokov majú možnos? získa? tieto diplomy aj adepti francúzskeho jazyka na Slovensku. Túto možnos? využilo v minulom školskom roku 56 študentov našej školy a všetci uspeli !!!
Medzinárodné certifikáty z francúzskeho jazyka známe pod skratkou DELF / DALF boli kodifikované v roku 1985 francúzskym ministerstvom školstva. Vyše 200 000 uchádza?ov z viac ako 120 krajín sa každoro?ne uchádza o možnos? získa? tieto medzinárodné diplomy, ktoré ich držite?om zaru?ujú uznanie jazykových vedomostí kdeko?vek vo svete. V sú?asnosti je možné získa? 6 samostatných a na sebe navzájom nezávislých diplomov DELF / DALF pod?a stup?a pokro?ilosti.
Všetkým majite?om medzinárodného diplomu srde?ne blahoželáme a prajeme ?alšie úspechy pri štúdiu tohto krásneho jazyka., scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok