Elektronická žiacka knižka aktuálne

od októbra 2009 k dispozícii rodi?om

Od októbra 2009 rodi?om študentov našej školy je sprístupnená elektronická žiacka knižka. Umož?uje na základe zadania používate?ského mena a hesla všetkým rodi?om našich žiakov nahliadnú? do klasifikácie svojho die?a?a z jednotlivých predmetov. Preh?ad klasifikácie bude aktualizovaný každý mesiac.
V rámci tejto elektronickej komunikácie pedagógov s rodi?mi budú zasielané pod?a potrieb i e-mailové správy a SMS správy jednotlivým rodi?om alebo skupinám rodi?ov. Potrebné informácie o prihlasovaní sa do tohto informa?ného systému dostali rodi?ia na triednych schôdzach Rady rodi?ov v utorok 20. októbra 2009. Obdržali tiež osobné prihlasovacie údaje pre prístup ku známkam svojho die?a?a. Rodi?ia, ktorí si doteraz nevyzdvihli prihlasovacie údaje, môžu tak kedyko?vek spravi? u triedneho profesora svojho die?a?a.

Kliknite: "Elektronická žiacka knižka"

Pohodlný okamžitý prístup ku žiackej knižke nájdete vždy na webovej stránke školy: www.gymrk.sk
po kliknutí na "Elektronická žiacka knižka" v hlavnom menu stránky:h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok