Literárna exkurzia 2.A, 2.B a sexty na Orave

30.septembra 2009 o 7.30 hod. spred školy odchádzali dva autobusy s 83 študentmi na literárnu exkurziu, ktorej cie?om bolo zoznámi? sa so životom a tvorbou významných predstavite?ov slovenského realizmu a medzivojnovej literatúry.

Prvá zastávka bola v Jasenovej, rodisku Martina Kuku?ína, autora známych poviedok Rysavá jalovica, Neprebudený, Ke? bá?ik z Chocho?ova umrie ?i románu z jeho pôsobenia na ostrove Bra? v Juhoslávii Dom v stráni. Na modro nama?ovaná chalupa, nízke dvere, pôvodný nábytok a k tomu pútavé rozprávanie oživené zábavnými historkami zo života tohto prozaika ur?ite zanechali svoj dojem. Rodný dom Martina Kuku?ína sa zachoval zásluhou rekonštrukcie z roku 1960, odkedy je aj prístupný verejnosti. Je to typická dolnooravská usadlos? stredného ro?níka z polovice 19. storo?ia. Postavil ho spisovate?ov otec v roku 1856, ako o tom sved?í nápis vyrytý do hrady prednej izby. Objekt s dvorom tvorí uzavretý celok. Jednotlivé miestnosti sú zariadené dobovým nábytkom tak, ako to bolo za spisovate?ovho života. V areáli dvora v hospodárskej budove a v zastrešenom priestore pri vchode sú vystavené pracovné nástroje a náradie, ktoré boli používané pri po?nohospodárskych prácach a zabezpe?ovaní chodu domácnosti. V tesnom susedstve objektu, v blízkom parku, je osadená socha spisovate?a v nadživotnej ve?kosti od akademického sochára Jána Kulicha.
Druhou zastávkou bol Vyšný Kubín, kde si študenti mohli pre?íta? pamätnú tabu?u na mieste, kde vo?akedy stál a neskôr vyhorel dom jedného z najvä?ších básnikov slovenskej literatúry Pavla Országha - Hviezdoslava.
?alej sme pokra?ovali cez Námestovo a Slanú Vodu, až sme sa dostali k budove hájovne pod Babou horou, kde je nainštalovaná literárna expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy. Expozícia na jednej strane predstavuje prostredie, v ktorom básnik ?erpal inšpirácie, na druhej strane približuje dielo od jeho vzniku, prvého vydania, ako i jeho odraz v iných umeniach - divadelnom, filmovom a výtvarnom.
Snahou tvorcov bolo priblíži? atmosféru vtedajšieho bývania v oravských hájovniach a znázorni? v ?asovom slede zrod a postupnú realizáciu autorovej myšlienky vytvori? túto lyricko ? epickú skladbu. V hájovni, v ktorej sa rodila Hájnikova žena, sa v roku 1904 narodil Milo Urban - výrazná osobnos? novej modernej slovenskej medzivojnovej literatúry, spisovate?, redaktor a prekladate?, ktorý navštevoval aj ružomberské gymnázium. V zrekonštruovanej zrubovej stavbe je dlhodobá výstava, približujúca životné osudy a tvorbu prozaika, známeho hlavne románom z obdobia 1. svetovej vojny Živý bi?, ktorý patrí k najprekladanejším slovenským literárnym dielam do inojazy?ných literatúr.
Exkurziu ukon?ilo krátke zastavenie v Dolnom Kubíne. Niektorí študenti zašli do cukrárne, iní do pizzérie, každý si ?as spríjemnil pod?a vlastnej chuti...
PhDr. Mária MackováMgr. J.Putera, jputera@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok