Auschwitz-Birkenau

Koncentra?ný tábor Auschwitz-Birkenau (nem. Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau) bol najvä?ší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu. Bol zriadený roku 1941 asi 3 km od zajateckého tábora Auschwitz I, v dedine Brzezinka (nem. Birkenau) ne?aleko po?ského meste?ka Osvien?im, asi 60 km západne od Krakova.

Do koncentra?ného tábora Auschwitz-Birkenau bolo deportovaných približne 1,3 milióna ?udí. Odhaduje sa, že asi 1,1 milióna z nich tam bolo zavraždených. Asi 900 000 deportovaných hne? po príjazde poslali do plynových komôr alebo zastrelili; zvyšných 200 000 zomrelo na následky chorôb, podvýživy, týrania, lekárskych pokusov alebo neskoršieho splynovania. "Auschwitz" sa stal symbolom holokaustu, genocídy asi 6 miliónov európskych Židov a ?alších obetí: Rómov, ruských a po?ských nútených robotníkov, homosexuálov a ?alších "nepriate?ov národného socializmu". V roku 1979 bol koncentra?ný tábor zapísaný do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO.
Tento neslávne známy koncentra?ný tábor navštívilo 24 našich študentov. Ako pedagogický dozor s nami šli p. profesorky ?iljaková a Vígová. Šestnásteho septembra tohto roku (2009) sme sa zobudili do krásneho d?a, ako stvoreného na exkurzie. Len škoda, že nás cesta zaviedla na miesto utrpenia a smrti to?kých ?udí. Vyrazili sme spred školy a po približne troch hodinách jazdy autobusom sme sa dostali do po?ského meste?ka Osvien?im. V tábore bolo neskuto?ne ve?a ?udí, takmer sa tam nedalo pohnú?: Mohli ste po?u? množstvo zahrani?ných re?í- od angli?tiny, cez francúzštinu, ?eštinu, po?štinu a sloven?inu, až po ruštinu. Stretli sme dokonca skupinku japonských turistov.
Pani sprievodky?a nám rozdala slúchadlá, cez ktoré sme perfektne po?uli jej výklad, aj keby sme boli na druhom konci tábora. Previedla nás cez nieko?ko "barakov", pospomínala históriu- fakty, ale aj zážitky skuto?ných ?udí, ktorí sa v tábore do?kali oslobodenia a mohli tak vyrozpráva? svoje príbehy ?alej. Niektoré miestnosti boli plné ostrihaných ?udských vlasov, z ktorých sa tkala látka. V inej miestnosti bola celá stena zahádzaná topánkami. Od detských až po topánky dospelých. Okrem civilnej obuvi sa tam nachádzalo aj množstvo "drevákov", ktoré väzni nosili namiesto klasických topánok. Na každého asi najviac zapôsobilo podzemné krematórium spojené so sprchami, v ktorých dochádzalo k splynovaniu. Sta?ilo 15 minút a chemická látka cyklón B (a z nej uvo?nený kyanovodík) zabila všetkých ?udí vo vzduchotesne uzavretej sprche.
Po ukon?ení prehliadky sme dostali poldruha hodiny na prehliadku samotného Osvien?imu. Ke? vypršal aj tento vo?ný ?as, odviezli sme sa domov. Každý, ?i si to už pripúš?a, alebo nie, si z Po?ska priniesol zmiešané pocity. No výlet bol napriek tomu pekný a ve?mi vydarený., jputera@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok