Beseda s ministrom vnútra Róbertom Kali?ákom

Minister Kali?ák besedoval s maturantami na témy právny štát, ob?ianstvo, súdnictvo, polícia, rómska otázka at?.

V piatok 18. 9. 2009 sa na našej škole uskuto?nila beseda s ministrom vnútra SR Róbertom Kali?ákom. Zú?astnili sa jej študenti štvrtých ro?níkov, ktorí idú maturova? z náuky o spolo?nosti. Predmetom diskusie boli viaceré témy, napr.: právny štát, ob?ianstvo, súdnictvo, polícia, rómska otázka at?. Spo?iatku ur?itá zdržanlivos? zo strany študentov sa postupne zmenila na ve?mi živú diskusiu plnú zaujímavých otázok a ešte zaujímavejších odpovedí. Študentov zaujímali i aktuálne problémy, napr. ve?mi živo reagovali na problémy nášho súdnictva, aktuálne kauzy. Pán minister im priblížil postup polície pri jednotlivých kauzách, proces získavania dôkazov at?. Beseda bola ve?mi živá a zárove? pomohla študentom zorientova? sa v danej problematike., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok