Island

V d?och 26.júna až 6.júla 2009 sa skupina študentov tretieho ro?níka a septímy zú?astnila medzinárodného projektu na Islande.

Cie?om projektu, ktorého sa zú?astnili aj študenti z Dánska, Španielska a Islandu bolo oboznámenie sa s environmentálnymi problémami a životom v zastúpených krajinách. Ve?kým prínosom bolo oboznámenie sa ú?astníkov s prírodnými krásami Islandu.Celý projekt sa odohrával v anglickom jazyku. Projekt pripravila a zabezpe?ovala profesorka J. Scheerová, autorom ilustra?ných fotografií je Martin Žofaj z oktávy.Mgr. J.Putera, jputera@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok