Fyzika v praxi - Vodné dielo Liptovská Mara

fyzika populárne 2

D?a 2. júna 2009 Fyzikálny krúžok pri Gymnáziu v Ružomberku uskuto?nil ?alšiu poznávaciu exkurziu na Vodné dielo Liptovská Mara. Exkurzie sa zú?astnili študenti tretieho ro?níka. Po príchode do Vlašiek za?ala v priestoroch vodného diela prednáška p. Krakovského o výstavbe a využití priehrady, ako i jej vplyvu na životné prostredie. Po návšteve samotnej elektrárne a prechode hrádzou v h?bke cca 50 m pod hladinou študenti absolvovali vyhliadkovú plavbu lo?ou ku Liptovskému Trnovcu a spä?. Túto vydarenú exkurziu ukon?ili ob?erstvením v blízkej reštaurácii vo Vlaškách.

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">

">h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok