Fyzika v praxi - Atómová elektráre? Mochovce

fyzika populárne 1

Video

D?a 22. mája Fyzikálny krúžok pri Gymnáziu v Ružomberku uskuto?nil už tradi?nú poznávaciu exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach. Exkurzie sa zú?astnili študenti tretieho ro?níka. V rámci zaujímavého programu mali možnos? prezrie? si simulátor operátorov a strojov?u, v druhej ?asti v rámci multimediálneho programu boli oboznámení s históriou výstavby AE, perspektívou ?alšieho dobudovania dvoch nových blokov a s bezpe?nostnými systémami ochrany.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok