Sú?až o francúzskom jazyku a kultúre frankofónnych krajín

Pri príležitosti Medzinárodného d?a frankofónie (20. marec) organizovala katedra romanistiky Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici sú?až o francúzskom jazyku a kultúre frankofónnych krajín. Akcia sa konala 16. marca 2009 a pozvánku na ?u dostali aj naši žiaci - francúzštinári. Reprezentovali nás žiaci septimy : Ivana Chovancová, Katarína Hrušková, Simona Kur?avková, Maxim Dolinský a Dávid Balázsik.

Sú?až mala dve kolá. V prvom sa družstvo snažilo uhádnu? francúzske výrazy (podstatné mená, prídavné mená, slovesá), ktoré vybraný ?len družstva dostal napísané na papieriku a musel ich v prvej ?asti kresli?, v druhej vyjadri? pantomímou a v tretej vysvetli? po francúzsky. Druhé kolo pozostávalo z vedomostného kvízu týkajúceho sa reálií frankofónnych krajín. V kvíze sa vystriedali všetci ?lenovia družstva a podmienkou získania bodu nebola len správna odpove?, po zaznení otázky bolo treba pohotovo reagova? stla?ením elektronického zariadenia a len ten najrýchlejší si mohol overi?, ?i je jeho odpove? správna.
Jednalo sa len o "nultý" ro?ník sú?aže, ktoreho sa zú?astnili 4 družstvá : okrem nášho sú?ažili dve skupiny z bilingválnej sekcie Gymnázia Tajovského v Banskej Bystrici a jedno družstvo vysokoškolákov z FHV UMB. Výkony sú?ažiacich boli ve?mi vyrovnané a tak až do poslednej chvíle nebolo vôbec jasné, kto sa stane ví?azom. No nakoniec najvä?ší po?et bodov i napriek silnej konkurencii získali práve naši septimáni. Uplatnili svoju dobrú znalos? francúzskeho jazyka i kultúry frankofónnych krajín, ale taktiež svoju kreativitu, bezprostrednos? a pohotovos?. Pod?a slov organizátorov po?as sú?aže vládla ve?mi príjemná a zábavná atmosféra, ku ktorej prispeli všetci zú?astnení. Preto pevne dúfajú, že po ?nultom? ro?níku príde aj prvý, rozšírený o ?alšie družstvá i sú?aže, na ktorý nás už vopred srde?ne pozývajú.
Ví?azným septimánom gratulujeme a tešíme sa, že svojou láskou k francúzštine prispievajú k jej šíreniu do povedomia viac a viac ?udí. Katedre romanistiky FHV UMB ?akujeme za dobrý nápad a za pozvanie. Rátajte s nami i v budúcnosti!, scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok